ما برای رهبری پیشرفت و الگو شدن در صنعت قالی شویی جهان پا به عرصه نهاده ایم. قصد ما آن است که سرآمد در عرصه خودکار سازی قالیشویی ها در سراسر ایران و جهان، منطبق بر استاندارهای ملی و بین المللی و با توجه به حفظ محیط زیست و همگام با آخرین دستاوردهای تکنولوژیک روز باشیم. ما اولین انتخابی خواهیم بود که به ذهن هر قالی شویی می رسد.